Našli jsme unikátní vůz z doby halštatské, pochvaluje si archeolog

  9:40
Archeologové odkryli na okraji Lovosic bohatě vybavený hrob z doby halštatské. Vedle keramických nádob či misek se v něm nacházel i čtyřkolový vůz. „Jde o jeden z nejstarších nálezů vozu na našem území,“ těší Marka Půlpána z mosteckého Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Archeolog Marek Půlpán | foto: Marek Půlpán

Vůz pochází ze starší doby železné, doby halštatské – kultury bylanské. „Je zároveň jedinečný i v tom, jak je zachovaný,“ říká Marek Půlpán, jenž se vykopávkám v Lovosicích věnuje už 17 let.

Fotogalerie

Jak jste hrob s vozem objevili?
Nedaleko místa, kde jsme v poslední době vykopali už 19 hrobů, začala stavba výrobní haly. Předpokládali jsme, že by i v této lokalitě mohlo pohřebiště pokračovat. A opravdu, poté, co bagry stáhly ornici, objevil se ve žluté spodní spraši velký tmavý obdélník. Hrob jsme objevili už loni v listopadu, zimní počasí však není pro archeologický průzkum ideální. Díky příkladné spolupráci s investorem se nám podařilo domluvit, že výzkum přesuneme na jaro. Archeologická lokalita byla mimo plánovanou hlavní halu a ležela v rohu pozemku, takže jsme stavbařům nepřekáželi.

Jak hrob původně vypadal?
Hrob tvořila v zemi vykopaná obdélníková jáma velikosti současného obýváku, zhruba o rozměrech 5,5 x 3 metry. Byla orientovaná ve směru sever–jih a celá byla překryta dřevěným stropem, na němž byla navršena mohyla. Říkáme tomu komorový hrob. Po čase začaly dřevěné trámy prohnívat a strop se zřítil, čímž došlo k poškození pohřební výbavy. Další nevýhodou komorového hrobu je, že kostry jsou zde velice špatně zachované. Velké množství organického materiálu v komoře totiž působí rozšíření hnilobných procesů a tlení. Tady byl navíc pozemek později intenzivně obhospodařován a hnojen, což rozklad ještě podpořilo.

Co všechno se z vozu dochovalo?
Obsah hrobu byl unikátní tím, že se v něm našly součástky čtyřkolového vozu ze 7. století před naším letopočtem a bohatá pohřební výbava. Dřevěné prvky vozu samozřejmě už dávno zetlely, ale dochovala se veškerá kování. Našli jsme železné ráfky, které tvořily obruče kol, a hřeby, kterými byly přibity na dřevěné loukotě. Zachovaly se i železné náboje kol a kování hlavy včetně zákolníků. To byly závlačky, které držely kola, aby nevypadla z osy.

Významná lokalita

  • bylanská kultura má název odvozený od nálezu pohřebiště u Bylan nedaleko Českého Brodu a jedná se o kulturu ze starší doby železné, tedy ze sedmého století před naším letopočtem, toto období se označuje také jako doba halštatská
  • lovosická nekropole je unikátní archeologická lokalita, kde je v současné době doloženo téměř 40 hrobů. Má rozlohu 800 x 500 metrů, což představuje plochu několika fotbalových hřišť. Nekropoli tvořily desítky mohylových náspů, které z ní činily jakési město mrtvých
  • teď představují Lovosice jedno z nejbohatších, nejkomplexněji prozkoumaných a nejdůležitějších pohřebišť ze starší doby železné v zemi

Jak vůz původně vypadal?
Můžeme si ho představit jako žebřiňák, který známe z 19. století.

Co je známo o zesnulém, jemuž měl vůz sloužit?
Z nebožtíka se moc nezachovalo, pouze jednotlivé části kostí. Dochovaly se však jeho bronzové šperky jako nákrčník, náramky a dva nánožníky, z čehož můžeme spekulovat, že to mohla být i žena.

Co vás k této hypotéze vede?
Šperky jsou rozloženy poměrně blízko u sebe a mají malý průměr, což ukazuje na menší a drobnější postavu. Navíc v hrobě chybí meč nebo kopí, což by také mohlo ukazovat, že zde není pohřben muž. V případě, že by se jednalo o ženu, zcela by to narušilo tradiční teorii, že na vozech byli pohřbíváni výlučně muži. Exaktně to však doložit nelze, protože na určení DNA máme velmi málo materiálu.

Kromě vozu dostal zemřelý na svou poslední cestu ještě mnoho dalších věcí...
Výbava hrobu byla velmi bohatá. Nalezli jsme kusy osmnácti keramických nádob, od velkých zásobnic, které byly vysoké sedmdesát centimetrů, až po malé misky a koflíky. Dále jsme našli součásti koňských postrojů a zbytky zvířecích kostí.

K čemu výbava sloužila?
K tomu, aby měl zemřelý všechno na cestu do záhrobí. Vůz mu měl pomoci v cestě na onen svět, dále dostal zásobu jídla, které ho mělo živit. Šperky a statusové symboly, které používal za života, ukazovaly jeho postavení ve společnosti.

O čem bohatá výbava vypovídá?
Z hlediska sociálního postavení se jednalo o člověka, který byl na špičce společenské pyramidy. Musel to být elitní aristokrat, vždyť vůz tehdy představoval obrovský majetek.

Co bude s nálezem dále?
Analýzou mikroskopických zbytků v keramických střepech se pokusíme zjistit, co bylo v původních nádobách uloženo. Pak se z fragmentů pokusíme keramiku rekonstruovat. Z kovových elementů budeme zjišťovat, jaké u nich bylo použito dřevo. Dále je nutné vše zrentgenovat a zakonzervovat. Každý předmět se také musí zakreslit a naskenovat ve 3D.

Kde bude nález vystaven?
To bude ještě dlouhá cesta. Chtěl bych ale, aby nález byl vystaven v místech, kde se našel. Proto vítám, že Lovosice se chystají na otevření výstavy o lokální historii, která bude v Pfannschmidtově vile. Tady by se snad za pár let mohl nález objevit.